MDO Machine

این بخش یکی از قسمت‌های مهم خطوط تولید فیلم‌های پلیمری می‌باشد که در آن با کشیدن فیلم در جهت طولی ویژگی‌ها و خصوصیات فیلم را بهبود می‌بخشند.

تولید فیلم با تکنولوژی MDO شامل چهار مرحله می‌شود:

۱-پیش گرمایش

۲- کشش فیلم در جهت طول ماشین

۳-عبور دادن فیلم از بین غلطک‌های بسیار داغ و اصلاح ضخامت و ویژگی‌های سطحی فیلم

۴- سرد کردن فیلم تا دمای اتاق

بخش MDO خط تولید فیلم مارچنته به صورت ماژولار طراحی شده است و قادر است در فرایند تولید انواع فیلم‌های پلیمری برای رسیدن به خصوصیات گوناگون و بهترین کیفیت بهینه‌سازی شود.

MDO1